Postbus 95902, 2509 CX Den Haag
Wij zijn just Care
De cliënt staat bij onze zorg altijd centraal.
…wij streven ernaar om onze cliënten op een toegankelijke manier de gepaste zorg te bieden.

Gezondheidscentrum Just Care is gevestigd in Bezuidenhout in Den Haag. Sinds 2010 maakt een ervaren team van hulpverleners zich sterk voor de beste gezondheidszorg en een stabiele maatschappelijke situatie van onze cliënten. Just Care kent een breed scala aan zorg- en hulpverlening en richt zich in het bijzonder op cliënten met psychische, psychiatrische en somatische stoornissen.

MISSIE & VISIE

Gezondheidscentrum Just Care richt zich in het bijzonder op cliënten met psychische en psychiatrische aandoeningen. Omdat deze aandoeningen lang kunnen aanhouden is het belangrijk dat de zorg goed aansluit op de actuele ontwikkelingen van de cliënt. Aan de ene kant spant Just Care zich in om de integratie van cliënten in de maatschappij te bevorderen door te investeren in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast streven we naar continue ontwikkeling van onze hulpverleners en duurzame kwaliteitsverbetering van de zorg.

Centraal in onze aanpak staat de autonomie van de individuele mens. Ieder mens is anders en wij hebben dan ook respect voor eigen opvattingen en levenswensen van onze cliënten. We gaan op een professionele, respectvolle manier om met en onze cliënten en de mensen in diens omgeving. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen van onze cliënten. Het streven is om onze cliënten op een laagdrempelige manier de gepaste zorg te bieden die leidt tot een geestelijk gezond leven én het behoud of bevorderen van hun zelfredzaamheid. De cliënt staat hierbij altijd centraal.

Wij nemen nieuwe patiënten aan!

KERNTAKEN

Gezondheidscentrum Just Care is in hoofdzaak een zorginstelling waarbij de nadruk ligt op geestelijke gezondheidszorg voor (jong)volwassenen en ouderen. Naast zorg richten wij ons tevens op preventie en voorlichting. De zorgdiensten omvatten medisch-specialistische behandeling en woonbegeleiding. De preventie-activiteiten zijn gericht op bevordering van de geestelijke gezondheid van cliënten en voorkomen dat mensen ernstige psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblemen ontwikkelen. Via trainingen, ondersteuningsgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten en consultatie helpen wij mensen om hun problemen in een zo vroeg mogelijk stadium zelf aan te pakken en daarmee gedragsveranderingen teweeg te brengen. De zorg wordt geleverd op onze hoofdlocatie aan de Bezuidehoutseweg in Den Haag , of – op indicatie – bij de cliënt thuis.

ORGANISATIE EN BESTUUR

De algemene leiding van het gezondheidscentrum ligt bij het bestuur. De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Hiernaast kent Just Care een Raad van Toezicht bestaande uit maximaal 3 leden.

De stichting kent een organisatiestructuur die bestaat uit een algemeen bestuur waarvan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de statuten van de Stichting zijn vastgelegd. De stichting beschikt over een toelating krachtens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) voor het leveren van zorg in het kader van de Wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de zorgverzekeringswet Voor de dagelijkse leiding heeft het bestuur conform de statuten volledige volmacht gegeven aan een vertegenwoordiger die, als directeur-bestuurder voorzitter is van de Raad van Bestuur. Alle activiteiten van de stichting worden in eigen beheer ondernomen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht, ingesteld conform artikel 5.1. van de statuten van de stichting, staat het bestuur met raad terzijde en houd toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Er is een keer per kwartaal overleg tussen RvB en RvT. Daarnaast is er regelmatig telefonisch overleg.

Binnen de organisatie is verder een managementteam die enerzijds verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur en anderzijds verantwoordelijk is voor het zorgbureau en bedrijfsbureau. Het management team vergaderd wekelijks, waarbij de directie en vertegenwoordigers van de medewerkers aanwezig zijn. Op deze wijze bestaat de mogelijkheid voor medewerkers om zeggenschap uit te oefenen.

De medezeggenschap van cliënten verloopt via de conform de statuten ingestelde cliëntenraad. De cliëntenraad, komt regelmatig bij elkaar om over zaken aangaande de belangen van cliënten te overleggen. In onderstaande organogram is de interne organisatiestructuur van Stichting Just Care weergegeven.

CLIËNTENRAAD

Binnen het gezondheidscentrum is een cliëntenraad actief. De cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers die kunnen meepraten over voor cliënten belangrijke zaken. Kwaliteitsmonitoring is een belangrijk onderwerp voor de cliëntenraad. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Tevens brengt de cliëntenraad (al dan niet gevraagd) advies uit over bijvoorbeeld reorganisaties en verhuizingen.

KWALITEITSBELEID

Binnen de organisatie wordt continue geëvalueerd op welke manier het beter kan en of de geboden zorg in overeenstemming is met de zorgbehoefte van onze cliënten. Het belangrijkste dat hiermee in ogenschouw wordt genomen is het zo laagdrempelig mogelijk maken van de geboden zorg én het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg in overeenstemming met de zorgbehoefte van onze cliënten. Om het beleid zo transparant mogelijk maken zijn we nu drukdoende met het vastleggen van de bedrijfsprocessen. Tevens voeren we met regelmaat klanttevredenheidsonderzoeken uit om te achterhalen waar er verbetering mogelijk is.

PRIVACY BELEID

Gezondheidscentrum Just Care hecht veel belang aan de privacy van zowel cliënten als hulpverleners. We gaan daarom altijd discreet en vertrouwelijk om met informatie die door u aan ons wordt verstrekt. Het privacy beleid van Gezondheidscentrum Just Care is vastgelegd in ons privacyreglement.  Als zorgverlener zullen wij uw privacy zo goed mogelijk beschermen en bewaren. Alles wat u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Uw medisch dossier is alleen voor de zorgverlener ter inzage en voor degenen die betrokken zijn bij uw behandeling. Er zal geen enkele informatie aan derden worden verstrekt (inclusief directe familie) tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of als de wet de zorgverlener daartoe verplicht.

WACHTTIJDEN

Momenteel zijn er geen wachttijden bij Just Care. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na uw aanmelding van start te gaan met hulpverlening en/of begeleiding. Momenteel proberen wij  binnen 3 werkdagen na uw aanmelding een intakegesprek met u op te zetten. Mocht het in de toekomst zo zijn dat de wachttijden oplopen dan kunt u de geschatte wachttijd hier op de website terugvinden.